Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden en privacybeleid

De onderstaande algemene voorwaarden en privacybeleid zijn van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Digi2L, Van ’t Hoffstraat 47, 2014 RB Haarlem.
Doeleinden van gebruik. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat Digi2L in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Digi2L gebruikt uw persoonsgegevens voor:
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;
• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Digi2L, haar relaties en haar medewerkers.
• Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie
bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
• In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’ om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Gegevensbeveiliging Digi2L maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.
Links naar andere websites. Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Digi2L is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Digi2Lvallen.

Installatie en onderhoud van software

Indien de Dienst (mede) strekt tot het installeren, configureren en/of onderhouden van software, is voorts het in dit geval bepaalde van toepassing:

Digi2L zal zich inspannen om de bij de dienst gebruikte software up-to-date te houden. Leverancier is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Leverancier is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt.

Digi2L zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Leverancier hier vooraf overleg over voeren met Klant.

Digi2L zal zich inspannen om door Klant verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de software. Echter, Digi2L is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking, beheersbaarheid of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.

Indien Klant zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Klant, tenzij Klant de gewenste wijziging vooraf aan Digi2L heeft gemeld en Digi2L deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Digi2L kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Duur en opzegging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van drie maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een geldig gedane opzegging of expliciete verlenging tijdig voor een opzegtermijn van een maand, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van drie maanden. Indien de klant is een particuliere klant (niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), is stilzwijgende verlenging voor maandabonnementen steeds met een periode van één maand.

Klant dient op te zeggen via één van de door Digi2L daartoe aangewezen kanalen.

Bij opzegging, beëindiging, wanbetaling of ontbinding om welke reden dan ook is Digi2L gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Klant op te heffen. Digi2L is niet verplicht in dat geval Klant een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Indien de klant is een particuliere klant (niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), heeft Klant het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na de totstandkoming, tenzij Leverancier reeds met instemming van Klant binnen deze periode is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst.

Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt heeft Digi2L het recht de uitvoering van alle met de betrokken Klant gesloten overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Digi2L op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

Inzage

U mag Digi2L vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Digi2L verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd en gedeponeerd bij Digi2L op zondag 1 Oktober 2020.